Etiket arşivi 18001

ISO 9001:2015 Zorunluluğu

ISO 9001:2008 artık sonlandı. Eylül 2018 itibariyle artık ISO 9001’e sahip olan herkes ISO 9001:2015’e geçmek zorunda. Özellikle devlet ile iş yapan firmalar için önemli bir konu olan standart geçişi için herkes kollarını sıvadı. Örnek verecek olursak; YYS yani Yetkilendirilmiş Yükümlülük Statüsüne sahip olan firmalar ISO revizesini gerçekleştirmesi gerekiyor. YYS’yi alan firmaların iki belge zorunluluğu var, birisi ISO 9001, diğeri ISO 27001. Şİmdi ise bu belgelere sahip olsalar bile yeni revizyona geçmek zorundalar.

ISO 9001 2015

ISO NEDİR?

Açılımı International Standart Organization  ( Uluslararası Standart Organizasyon) ‘dur. Dünyaca kullanılan bir standarttır.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Bir kuruluşu kalite bakımından idare,  kontrol, gelişim ve iyileştirme için gerekli yönetim  sistemidir. Kuruluşta, ilk basamak olan satın alım yapılan malzemelerin girdiği andan başlayarak hizmetin son aşaması olan müşteriye ulaşmasına kadar olan tüm süreçleri kapsar.

ISO 9001:2015’IN TEMEL ALDIĞI 8 TEMEL PRENSİP NEDİR?

«  Müşteri Odaklılık (Müşteri Memnuniyeti)

«  Liderlik

«  Çalısanların katılımı

«  Süreç odaklılık (Süreç Yaklaşımı)

«  Yönetimde Sistem yaklaşımı

«  Sürekli iyileştirme

«  Verilere dayalı karar verme

«  Tedarikçilerle işbirliği

 

BİZ SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

 • Firmanıza sistem kurulmadan önce Mevcut Durum Analizinin yapılması,
 • Firmanızın Organizasyon Yapısının kurulması ve Organizasyon Şemasının- Görev tanımlarının belirlenmesi,
 • Kalite toplantılarının her bölüm ile düzenli olarak yapılmasının sağlanması ve bölüm hedeflerinin belirlenmesi,
 • Gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve bir eğitim planının oluşturulması,
 • Çalışmalar için gerekli olan “Temel Eğitim” ve “İç Tetkik” eğitimlerinin Firmanızın belirlediği günlerde projeksiyon aleti ile çalışanlara verilmesi,
 • Yönetim Sistemi kapsamında Dokümantasyon için bir kodlama sisteminin oluşturulması,
 • Firma içinde kaybolan evraklar ve önemli belgeler için bir dosyalama ve arşivleme sisteminin kurulması,
 • Sistem için gerekli olan süreçlerin belirlenmesi,
 • Belirlenen süreçler için iş akışlarının çizilmesi ve süreçlerin izlenme yöntemlerinin belirlenmesi,
 • Destek Dokümanlarının Oluşturulması, Prosedür ve Talimatların Belirlenmesi,
 • Bölüm hedefleri doğrultusunda kişilerin performanslarının ölçülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin, Personel memnuniyetinin ve Personel performansının ölçülmesi, olumsuz sonuçlar için düzeltici faaliyet çalışmalarının başlatılması,
 • Mevcut sorunlar üzerinde odaklanarak düzeltici faaliyet çalışmaları yapmak ve ileride meydana gelebilecek problemler için önleyici faaliyetler düzenlemek,
 • Düzeltici faaliyetlere yönelik veri analizlerinin oluşturulması ve ölçülmesi,
 • Oluşturulan sistem sonrası kontroller için gerekli olan İç Tetkiklerin yapılması,
 • Yönetim Gözden Geçirme Toplantısının yapılması,

 

ISO 22000 (GIDA GÜVENLİĞİ)

ISO 22000 NEDİR?

Gıda sektöründe, Üretimden-tüketime kadar gıda güvenliği sağlamak amacıyla proses aşamalarının ürün bazında belirlenip incelenmesi ve “Kritik kontrol noktaları”nın belirlenmesi, riskin azaltılması, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesini sağlamaktır.

Gıda güvenliğini etkileyen potansiyel tehlikelerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde tehlike ve risk analizi yapılmasını öngören, tehlikelerin kontrolünde ön koşul programı ve kritik kontrol noktalarının kullanılması esasına dayanır.

NELERİ İÇERİR?

 • GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DÖKÜMANTASYON ORGANİZASYONU
 • GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM PLANLAMASI KURALLARI
 • ORGANİZASYON YAPISI
 • GÜVENLİ GIDALARIN PLANLANMASI (ÜRÜN İŞ AKIŞLARI)
 • TEDARİKÇİLERİN BELİRLENMESİ VE ONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILMASI
 • ÖN GEREKSİNİM PROGRAMLARI VE TEHLİKE ANALİZLERİ
 • HACCP PLANI
 • OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI (KRİTİK LİMİTLER VE KONTROL ÖNLEMLERİ)
 • UYGUNSUZ ÜRÜNLER VE DÜZELTME DURUMLARI
 • GERİ ÇEKME VE GERİ ÇEKMENİN KONTROL MEKANİZMASI
 • GIDA GÜVENLİĞİ İÇ TETKİK
 •  GEÇERLİ KILMA, DOĞRULAMA VE İYİLEŞTİRME SİSTEMİ

ISO 27001 (BİLGİ GÜVENLİĞİ)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 27001 Nedir ?

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 27001, bilginin, üretim ve hizmet sürekliliği sağlamak, parasal kayıpları en aza indirmek üzere tehlike ve tehdit alanlarından korunması için sistemli çalışmaları oluşturan kalite yönetim sistemidir.

BİZ SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi adı altında gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve bir eğitim planının oluşturulması,
 • 27001 Bilgi Güvenliğini anlatmak adına ilk eğitim olarak tüm personele “27001 Genel Bilgi Güvenliği” ile ilgili eğitim vermek,
 •  BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) kapsamında organizasyonu belirlemek ve görev tanımları yapmak,
 • 27001 Bilgi Güvenliği Ekibi kurmak ve bu ekiple düzenli olarak kalite toplantıları yapmak,
 • Mevcut İşimiz ile ilgili, yasal ya da düzenleyici Yönetmelikler, Kanun, Tebliğlerin ve Tüzüklerin belirlenmesi ve temin edilmesi,
 • Kalite toplantılarında bilgi güvenliği ile ilgili olarak Risk kabul kriterlerini belirlemek,
 • Her kontrolün açıklanabilmesi ve ilişkili risklerin sorumlu kişilerce uygun olarak kabul edildiğine ilişkin kanıtların belirlenmesi,
 • BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) kapsamını ve sınırlarını tanımlama,
 • BGYS kapsamında bilgi güvenliği ve tehditleri belirleme,
 • İşin, kuruluşun, yerleşim yerinin, varlıklarının ve teknolojisinin özelliklerine göre aşağıdaki özelliklere sahip bir BGYS politikası tanımlama,
 • BGYS sistemi ile ilgili kontrol hedeflerinin belirlemek, ölçmek ve kontrollerin amacına uygunluğunu ve performansının sürekli takip etmek,
 • Risk yönetimi için BGYS’ye göre tanımlanmış iş bilgisi güvenliğine, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygun bir risk değerlendirme metodolojisi tanımlama.
 • Değerlendirme Metodolojisine uygun olarak Risk analizi yapmak,
 • Risk analizi doğrultusunda Risk planını oluşturmak,
 • Risk planına göre derecelendirmeleri yapmak ve kontrollerini sağlamak,
 • Kontrol amaçları ve kontroller ve bunların seçilme nedenleri doğrultusunda Uygulanabilirlik Bildirgesini hazırlamak,
 • Finansman değerlendirmesini ve rollerin ve sorumlulukların tahsisini içeren, tanımlanan kontrol amaçlarına ulaşmak için risk işleme planını hazırlamak,
 • İş devamlılığı Planları ve Acil Durum Olay Yönetimi Prosedürleri hazırlamak,
 • Kontrol amaçlarını karşılamak için seçilen kontrolleri gerçekleştirme ve kontrol gruplarının etkinliğinin nasıl ölçüleceğini tanımlamak,
 • Oluşturulan planlar doğrultusunda güvenlik kırılmaları ve ihlal olaylarını anında tanımlama ve bunların önlemlerini almak,
 • Güvenlik denetimlerinin sonuçları, ihlal olayları, etkinlik ölçümleri sonuçları ve tüm ilgili taraflardan önerileri ve geri bildirimleri doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak,
 • İç BGYS planını oluşturmak ve Planlanan aralıklarda iç BGYS denetimlerini gerçekleştirmek,
 • BGYS için iyileştirme planını yapmak ve bu planı takip etmek ve bunlara uygun olarak düzeltici ve engelleyici önlemler düzenlemek,
 • Dökümantasyon olarak BGYS’yi destekleyici prosedürler, Risk değerlendirme metodolojisinin prosedürü, Risk değerlendirme raporu ve diğer kayıtların oluşturulmasını sağlamak,
 • Oluşturulan dokümanların BGYS’e uygun olarak korunma ve kontrol sisteminin oluşturulması,
 • BGYS’ye uygun olarak Kayıtların tanınması, saklanması, korunması, geri alınması, tutulma ve düzenleme zamanları için gereken sistemin kurulması,
 • En az yılda bir kez olmak üzere BGYS sisteminin gözden geçirilmesini sağlamak,
 • Tüm sistem içindeki uygunsuzlukları takip edecek olan Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürünü oluşturmak,
 • BGYS ile ilgili veri analizlerinin oluşturulması ve ölçülmesi,

ISO 16949 (OTOMOTİV KYS)

TS EN 16949 NEDİR?
Otomotiv Yan Sanayi sektöründe ham maddeden başlayıp nihai ürün oluşana kadar bütün üretim, tasarım, montaj, mühendislik çalışmaları ve servis hizmetleri aşamalarında, gerekli olan kalite gereklerini sağlayan sistemdir.
ISO 9001 kalite sistemi ile entegre olan bir sistemdir. Özellikler yan sanayiler için müşteriye özel şartları içerir.

BİZ SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

 • 16949 ile ilgili üst yönetim dahil toplantı yapılması ve 16949 takımının belirlenmesi
 • Organizasyon Şeması ve Görev Tanımlarının 16949 gerekliliklerine göre oluşturulacak süreçler kapsamında yenilenmesi
 • Dökümantasyon sisteminin 16949’e göre yeniden düzenlenerek revize edilmesi, Dökümanların çalışmalar süresince düzenlenerek revize edilmesi
 • Genel olarak 16949 için gerekli olan süreçlerin (proseslerin) belirlenmesi, bunlar ile ilgili izleme ölçüm ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi
 • Dış kaynaklı süreçlerin belirlenerek bunlarında izleme ölçüm ve analiz yöntemlerinin belirlenmesi
 • 16949’a göre Kalite Politikası ve hedeflerin belirlenmesi
 • Kalite kayıtlarının kontrollerinin belirlenmesi ve prosedürün 16949’a göre düzenlenmesi
 • Kuruluş ile ilgili olan süreçler ile beraber gerekli olan operatör,araç v.b. Konular ile ilgili talimatların hazırlanması
 • Müşteri şartlarının belirlenmesi ve bu şartlara göre her türlü müşteri mühendislik sp. İçin ve bunların değişiklikleri için bir süreç oluşturulması
 • 16949 gerekliliklerine göre Eğitim Planının Belirlenmesi
 • Personel için eğitim yeterlilikleri ile ilgili olarak polivalans tablolarının hazırlanması ve hazırlanan tabloya göre niteliklerini arttırmak için eğitim verilecek personelin belirlenmesi
 • Ödül ve Öneri sisteminin 16949’a göre yeniden yapılandırılması
 • Çalışanların motivasyonun arttırmak için bir proses oluşturulması ve bu konuda çalışmalar başlatılması
 • Müşteri ve Çalışan memnuniyet ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi ve izleme yöntemlerinin sağlanması
 • Üretim iş akışlarının oluşturulması ve doğrulama ve geçerli kılma yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kuruluş için Fabrika, Tesis ve ekipman planlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi için bir yöntem uygulanması
 • Tüm üretilen ürünler için ürün kontrol planlarının hazırlanması ve bunlarla ilgili değişiklik kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
 • Tüm ürünler için FMEA’ların hazırlanması
 • Satınalma Sürecinin 16949’a göre tekrar oluşturulması ölçme ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi
 • Fason ve diğer tedarikçilerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi ve bunlar için bir ölçme sisteminin oluşturulması
 • Girdi kontrol ve testlerinde Performansa dayalı numunelendirme sisteminin oluşturulması
 • Önleyici ve kestirimci bakım sistemlerinin oluşturulması
 • Müşteri mülkiyeti ile ilgili prosedür ve kontrol yöntemlerinin belirlenmesi
 • Kalibrasyon sisteminin 16949’a göre revize edilmesi ayrıca MSA çalışmalarının yapılması
 • Kuruluş içindeki iç laboratuvarın sistem içine dahil edilmesi
 • İPK çalışmalarının tüm süreçler dahilinde yapılması
 • Müşteriye yapılan servis ile ilgili bir sistemin oluşturulması
 • 16949’a göre sistem içi denetimlerin yapılması,

Bu kapsamda:

 • Kalite Yönetim sistem tetkikin yapılması
 • Proses Denetiminin yapılması
 • Ürün tetkiklerinin yapılması
 • 1694’da Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin (8D) sisteme alınması, 8D çalışmalarının yapılması
 • Firma düzeni için 5S çalışmalarının yapılması
 • 16949 kapsamında oluşturulmuş olan süreçlerin etkileşimlerinin belirlenmesi
 • 16949 Kapsamına göre Kalite El Kitabının Hazırlanması
 • Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısının 16949 gerekliliklerine göre detaylı olarak yapılması

ISO 14001 (ÇEVRE GÜVENLİĞİ)

TS 14001 ÇEVRE GÜVENLİĞİ NEDİR?

Çevre Güvenliği Sistemi olarak bilinen 14001, hizmet veya üretim yapan bir kurumun veya kuruluşun işinin başlangıcından bitişine kadar tüm süreçlerinde çevresel etkenlerin, boyutların belirlenmesi, bunun sonucunda gerekli kontrollerin, iyileştirme ve önlemlerin kontrol altına alınmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

BİZ SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

 • Çevre Yönetimi ile ilgili genel gereklerin kalite yönetim birimine anlatılarak eğitim verilmesi,
 • Firmanın Organizasyon Yapısı kurulurken Çevre Temsilcisinin belirlenmesi,
 • Çevre Boyutlarının belirlenmesi ve Çevre Politikasının belirlenmesi,
 • Atık Yönetim Prosedürünün oluşturulması ve Atıklar ile ilgili çalışmaların yapılması
 • Çevre için gerekli olan yerleşim planlarının hazırlanması
 • Çevre Yönetim Sistemi için firmadaki üretim süreçlerinin analiz edilerek RİSK ANALİZ PLANININ hazırlanması,
 • Tehlikeli atıkların tasnifi bertarafı ile ilgili prosedürün hazırlanması
 • Sistem ile ilgili olan formların, prosedürlerin ve talimatların hazırlanması,
 • Sistem için gerekli olan akış şemaların çizilmesi,
 • Çevre Yönetim Sistemi için gerekli olan iç tetkiklerin yapılması,
 • Sistem ile ilgili olan gerekliliklerin Kalite El Kitabına eklenmesi,

ISO 18001 (OHSAS-İŞ GÜVENLİĞİ)

OHSAS 18001 İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR?

İş Güvenliği Sistemi olarak bilinen OHSAS 18001, hizmet veya üretim yapan bir kurum veya kuruluşun işinin başlangıcından bitişine kadar tüm süreçlerinde, iş güvenliği, çalışanın sağlığına yönelik çalışmalar ve ISG Risk analizlerini yapmak; bunun sonucunda gerekli kontrollerin, iyileştirme ve önlemlerin kontrol altına alınmasını sağlayan bir yönetim sistemidir.

BİZ SİZİN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

 • YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU çerçevesinde OHSAS SİSTEMİ (TS 18001) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sistemi’nin eğitiminin verilmesi,
 • Firmanın Organizasyon Yapısı kurulurken İş Güvenliği Ekibinin oluşturulmasının sağlanması ve İş Güvenliği  Temsilcilerinin belirlenmesi,
 • İş kanunu için gerekli olan ACİL DURUM PLANININ hazırlanması,
 • İş Güvenliği kapsamında, kaza formlarının oluşturulması ve kaza listesinin hazırlanması
 • İş güvenliği hedeflerinin belirlenmesi ve yerleşim planlarının hazırlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği için firmadaki üretim süreçlerinin analiz edilerek RİSK ANALİZ PLANININ hazırlanması,
 • Firma içindeki çalışanlara İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili eğitimlerin verilmesi,
 • Sistem ile ilgili olan formların, prosedürlerin ve talimatların hazırlanması,
 • Sistem için gerekli olan akış şemaların çizilmesi,
 • OHSAS sistemi için gerekli olan iç tetkiklerin yapılması,
 • Sistem ile ilgili olan gerekliliklerin Kalite El Kitabına eklenmesi

İSG UZMANLIĞI ve RİSK ANALİZİ, ACİL DURUM PLANI

İş Güvenliği Kanuna Göre Dokümantasyon Çalışmaları;

6331 Sayılı İş Kanununa Göre 2013 Ocak Ayından itibaren yapılması zorunlu olan,

 1. YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUNU çerçevesinde İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sistemi ile ilgili TÜM PERSONELE EĞİTİM verilmesi,
 2. İş kanunu için gerekli olan ACİL DURUM PLANININ hazırlanması,
 3. İş sağlığı ve güvenliği için firmadaki üretim süreçlerinin analiz edilerek RİSK ANALİZ PLANININ hazırlanması,

Yukarıdaki zorunlu olan çalışmalar firmanızdaki çalışanlara İş güvenliği Uzmanlarınca eğitim verilerek ve ekip kurularak yapılmaktadır.

İş Güvenliği Kanuna Göre Uzmanlık ve Hekim Çalışmaları;

6331 Sayılı İş Kanununa Göre sınıflara ayrılan ve yasaya göre bulundurulması zorunlu olduğu tespit edilen iş yerlerine sınıflarında profesyonel  iş güvenliği uzmanı ve hekim temini, iş güvenliği eğitimleri.

EĞİTİM HİZMETLERİ

Firmanızın içeri doğrultusunda Tüm kalite Yönetim sistemleri için eğitim verebiliriz.

Verilebilecek Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri;

 1. ISO 9001:2008 Genel Eğitim
 2. Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkiki Eğitimi
 3.  TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 4. Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 5. TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi..
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 7. TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 8. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
 9. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 10. TS EN 16949 Genel Eğitimi

Diğer Eğitimler,

 1. Pozitif düşünme Eğitimi
 2. Başarılı Takım Sırları
 3. Zaman Yönetimi
 4. Motivasyon
 5. İnsan Kaynakları
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi.

Not: Tüm eğitimler sonunda sertifika verilmektedir.